بهترین در نــقل و انتــقالات بیــن المللــی
با گروه متخصصین هفت دریا بهترین سرویس را دریافت کنید
لایسنس نامعتبر: Invalid
ارائه خدمات مطلوب
توسط تجربه بالا و پرسنل مجرب
ارسال در سریع ترین زمان ممکن
با حداقل هزینه
حضور در اکثر کشورها
بدون محدودیت حجم تبادلات
درباره هــــفت دریــــا بدانید

ﺷﺮﮐﺖ هفت دریا با پشتوانه مدیریت 32 ساله درامــورکشتیرانی و حمل و نقل بین المللی در سال 1369 تاسیس گردید که تا کنون ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و اعضا انجمن  کشتیرانی ، ﺑﺎ جذب ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺟﻮان، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ، اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ، توانسته ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻋﻢ از درﯾﺎﯾﻰ، زﻣﯿﻨﻰ و ﻫﻮاﯾﻰ اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺷﺮﮐﺖ داراى دو دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و فله اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺮورﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ارزش ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﻮى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

4000 مشتری فعال
10 شعبه فعال در بنادر
50 نفر پرسنل مجرب
33 سال سابقه فعالیت
گواهینامه ها و افتخارات با معتبرترین ها همراه شوید

فعالیت اصلی شرکت در ارتباط با امور نمایندگی خطوط کانتینری مطرح در سطح جهان می باشد. با این وجود در سالهای اخیر به دلیل سیاست های کلی توسعه ای شرکت و همچنین بنا بر تقاضای مشتریان خویش، فعالیتهایی دیگری را در زمینه حمل و نقل به سایر امور خود کرده است.

درخواست مشاوره